Fullmakt

En fullmakt innebär att en huvudman (fullmaktsgivaren) ger en person (fullmakthavaren) behörighet att utföra rättshandlingar i hans namn. En fullmakt kan se ut på många olika sätt. En begränsad fullmakt kan t ex infatta endast en handling medan en obegränsad fullmakt infattar alla handlingar som huvudmannen kan utföra. Befogenhet och behörighet är begrepp man ofta använder vid fullmakter. Befogenheten är de instruktioner som fullmakthavaren har erhållit från huvudmannen. Instruktionerna måste följas och rättsligga åtgärder kan vidtas mot fullmakthavaren om instruktionerna bryts. Behörigheten är vad som står i själva fullmakten.