Förhandsinformation

Förhandsinformation om våra krediter

Start » Förhandsinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare

GF Money Consumer Finance AB (GF Money)

Organisationsnummer

556876-2578

Adress

Östra Ågatan 31
753 22 Uppsala

Telefon

08 – 50 23 7000

Webbadress

www.gfmoney.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Revolverande kontokredit.

Det här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns påhallåkonsument.se.

Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta belopp är det totala beloppet som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

Det sammanlagda kreditbeloppet varierar baserat på utnyttjande av krediten av dig som kredittagare inom det vid var tid godkända kreditutrymmet/kreditgränsen. Ditt kreditutrymme bestäms genom en kreditprövning.

GF Money erbjuder kreditbelopp om 1 000 till 30 000 kr.

Villkoren för krediten
När och hur pengarna kan lyftas.

Kredittagarens rätt till att utnyttja hela sin beviljade kreditgräns är begränsad (”Nyttjandegräns”) innan den första fakturan har återbetalats innan eller på förfallodatumet (”återbetalats i tid”). Kredittagaren kan maximalt utnyttja 10 000 kr innan första fakturan återbetalats i tid. I de fall den beviljade kreditgränsen är lägre än 10 000 kr finns det ingen nyttjandegräns.

För varje faktura som återbetalats i tid av kredittagaren ökas kredittagarens nyttjandegräns med maximalt 5 000 kr upp till den beviljade kreditgränsen.

Exempel: I de fall en kredittagare har en beviljad kreditgräns om 30 000 kr kan kredittagaren maximalt utnyttja 10 000 kr av 30 000 kr beviljad kreditgräns. Efter första fakturan har återbetalats i tid ökar nyttjandegränsen med 5 000 kr, totalt 15 000 kr i nyttjandegräns att använda av 30 000 kr. Efter den andra fakturan har betalats i tid ökar den nyttjandegränsen med ytterligare 5 000 kr. Nu kan 20 000 kr av 30 000 kr användas av kredittagaren.

När en nyttjandegräns inte längre finns eller att nyttjandegränsen har nått den beviljade kreditgränsen kan krediten kan fritt utnyttjas helt eller delvist inom kreditutrymmet och är tillgänglig omgående förutsatt att det finns en godkänd kredit.

Kreditgränsen bestäms genom en prövning av kredittagarens kreditvärdighet.

Nyttjandet kan begränsas (vid till exempel försening eller omprövad kreditvärdighet), om så är fallet meddelas det tillsammans med orsaken.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet gäller tills vidare.

Avbetalningar och i vilken ordning dessa ska avräknas

Kredittagaren kan valfritt återbetala önskat månadsbelopp, dock inte lägre än lägsta belopp att betala.

Lägsta belopp att betala bestäms utav kredittagarens skuld per fakturadatumet (f.n. den 14:e varje månad).

Tabell för lägsta belopp att betala baserat på skuldintervall.

Total skuld

Lägsta belopp att betala

0 – 5 000

250 kr

5 001 – 10 000

500 kr

10 001 – 15 000

700 kr

15 001 – 20 000

900 kr

20 001 – 30 000

1 400 kr

30 001 – 40 000

1 600 kr

40 001 – 50 000

1 900 kr

50 001 –

2 300 kr

Vid kreditsaldo under 250 kr, uppgår återbetalningsbeloppet till utestående kreditsaldo inklusive avgifter och räntor. Uppläggningsavgift återbetalas i första aviseringen. Uttagsavgifter återbetalas i sin helhet på nästkommande avisering. Avi/månadsavgifter återbetalas i samband med avisering. Återbetalning och delbetalning av utnyttjad kredit sker månadsvis på förfallodagen som framgår av månadsavierna. Avräkningar sker enligt följande ordning; eventuella avgifter, räntor och amortering av kapitalbeloppet.

Det totala belopp som ska betalas av kredittagaren
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och kostnader i samband med krediten.

Det lägsta belopp som ska betalas framgår av månadsavin/fakturan.

Exempel för fullt utnyttjad kreditgräns vid delbetalning med avbetalning om minsta belopp att betala i elva månader och resterande skuld slutbetalas i slutet av tolfte månaden. Totalt tolv månaders betalningsplan.

Totalt belopp att betala, beloppen är rundat uppåt.

Kreditbelopp:

Totalkostnad

Snitt /Månad(Månad 1-11)

5 000 kr

7 912 kr

659 kr(ca 318 kr/mån)

10 000 kr

14 995 kr

1 248 kr(ca 555 kr/mån)

15 000 kr

22 082 kr

1 840 kr(ca 773 kr/mån)

20 000 kr

29 104 kr

2 425 kr(ca 991 kr/mån)

25 000 kr

35 895 kr

2 991 kr(ca 1 400 kr/mån)

30 000 kr

43 271 kr

3 606 kr(ca 1 473 kr/mån)

Uppläggningsavgift om 280 kr och uttagsavgift om 95 kr betalas i samband med den första aviseringen utöver månadskostnaden. Avi/månadsavgift om 45 kr debiteras vid varje avisering.

3. Kreditkostnader

Kreditränta

Aktuell räntesats f n 3,67 % per månad (årlig ränta 44,00 %)

Villkor för krediträntan:

Krediten löper med rörlig ränta och styrs normalt av förändring av Kreditgivarens upplåningskostnader. Ändring av krediträntan kan även ske i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

Ränteändring meddelas kredittagaren innan ränteändringen börjar gälla.

Avgifter

Avi/Månadsavgift f n 45 kr

Betalningsfri månad f n 95 kr

Limithöjningsavgift f n 150 kr

Uppläggningsavgift f n 280 kr

Uttagsavgift f n 95 kr

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kapitalbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

Under förutsättning att kreditgränsen har fullt utnyttjats och återbetalas med jämna avbetalning i tolv månader. Effektiv ränta har beräknats enligt EU standard och avviker från hur kreditens återbetalas, uträkningen är för jämförelse med andra krediter.

Kreditgräns

Snitt /Månad

Totalt att betala

Effektiv ränta:

5 000

599

7 185

111,24 %

10 000

1 121

13 455

80,24 %

15 000

1 644

19 725

71,04 %

20 000

2 166

25 995

66,62 %

25 000

2 689

32 265

64,02 %

30 000

3 211

38 536

62,31 %
Obligatorisk försäkring eller tilläggstjänst

Nej.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna

Kreditgivaren lämnar meddelande om ändrad räntesats för Krediten senast när den börjar gälla antingen genom ett meddelande till Kredittagaren med e-post, brev, Mina sidor, SMS eller via hemsidan.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet, från förfallodagen till dess fulla betalning sker. Dröjsmålsräntan uppgår till 40 % i tillägg till referensräntan enligt 9 § i räntelagen (1975:635) per år. För påminnelse vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift om 60 kr. Överlämnas kravet till inkasso tillkommer inkassokostnader enligt lag samt avgifter till Kronofogden.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att frånträda Krediten (ångerrätt) genom att till Kreditgivaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då Krediten ingicks, dock tidigast räknat från den dag då erforderlig dokumentation kommit Kredittagaren till handa.

Förtidsåterbetalning

Kredittagaren har rätt att återbetala hela eller delar av krediten i förtid utan extra kostnaderutöver upplupen ränta för utnyttjad kredit.

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste Kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela kunden resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om kreditgivaren inte avser att ingå ett kreditavtal med dig.

Kredittagaren kan få ett utkast till kreditavtalet genom att kontakta GF Moneys kundtjänst på telefon 08 – 50 23 7000, via Mina sidor eller via mailadress info@gfmoney.se.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Registrering Kreditgivare

GF Money Consumer Finance AB är registrerat hos Bolagsverket medorganisationsnummer 556876-2578 samt hos Finansinspektionen med institutnummer 44085.

Tillsynsmyndighet(er)

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se

Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad
www.konsumentverket.se

Utnyttjande av ångerrätten

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda låneavtalet. I det fall kredittagaren ångrar lånet inom 14 dagar ska kredittagaren snarast återföra utbetalade medel. Kredittagaren betalar upplupen ränta för det antal dagar som kredittagaren haft lånet. Ränta utgår på ångrat lån till den dag återbetalning sker. Kredittagaren skall kontakta Kreditgivaren vid åberopande av ångerrätten.

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol.

Svensk lag gäller. Om tvist inte kan lösas på annat sätt än genom talan vid domstol skall sådan talan väckas vid svensk domstol.

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med ditt samtycke har vi för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på svenska.

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol.

Vid klagomål mot kreditgivaren skall kredittagaren i första hand ta kontakt med kreditgivaren.www.gfmoney.sefinns det en beskrivning av klagomålshanteringen.Kredittagaren kan också vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm