Villkor

Läs våra kreditvillkor

Start » Villkor

GF Money Consumer Finance AB (GF Money), ORG.NR. 556876-2578
Giltigt från 4 oktober 2022

Läs vår förhandsinformation

1. Definitioner/ Parter

 • Kreditgivare:GF Money Consumer Finance AB (GF Money), org. nr 556876-2578.
 • Kredittagare/Kontohavare:Den person som har sökt eller beviljats en kredit av Kreditgivaren.
 • Kredit:Kredit med rätt för Kredittagaren att utnyttja ett beviljat kreditutrymme.
 • Kreditutrymme:Det belopp som står till Kredittagarens förfogande.
 • Kreditgräns:Det maximala kreditbelopp som Kreditgivaren har beviljat Kredittagaren att utnyttja.
 • Kreditavtal:Avtal om kredit mellan Kreditgivaren och Kredittagaren jämte från tid till annan gällande Allmänna villkor Kontokredit.
 • Mina Sidor:Kredittagarens personliga inloggningssida där Kredittagaren kan få tillgång till information om Krediten samt möjligheter för hantering av krediten.
 • Hemsidan: Avser kreditgivarens webbplats, www.gfmoney.se

2. Allmänt

Kreditgivaren är ett svenskt kreditgivningsföretag med tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter att lämna krediter till konsumenter. Kreditgivaren står under Finansinspektionens tillsyn. Kreditgivarens registrerade adress är GF Money Consumer Finance AB, BOX 1306, 751 43 Uppsala.

Kommunikation mellan Kreditgivaren och Kredittagaren kan ske genom brev, e-post, telefon, sms, Mina Sidor eller genom hemsidan. Meddelanden och information via e-post, sms eller Mina Sidor anses ha kommit Kredittagaren tillhanda vid avsändandet. Vid var tid gällande allmänna villkor samt aktuella räntor och avgifter finns tillgängliga på hemsidan, Mina Sidor samt genom Kreditgivarens kundtjänst.

3. Ansökan och beviljande av Kredit

Kredittagaren måste vara myndig, ha svenskt personnummer, folkbokföringsadress i Sverige och ha ett svenskt personlig bankkonto för att beviljas Kredit. Ansökan om Kredit sker via hemsidan. Kredittagaren ska vid ansökan om Kredit identifiera sig genom användning av Bank-ID eller annat sätt godtagbart för Kreditgivaren.

Sedvanlig kreditprövning sker vid ansökan och därefter när Kreditgivaren finner det påkallat. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avslå en ansökan eller föreslå och bevilja en lägre Kredit än det belopp som Kredittagaren ansökt om.

För att en ansökan om kredit ska vara komplett kan senaste lönespecifikation eller bankkontoutdrag avseende sökandes lönekonto för minst de tre senaste månaderna krävas. Den sökande ska dessutom uppge den information som kreditgivaren efterfrågar i samband med ansökan. Notera att uppfyllande av nämnda kriterier inte är tillräckligt för att lånet ska beviljas då endast sökande som har ekonomiska förutsättningar att återbetala lånet kan godkännas som kredittagare. Kreditgivaren meddelar elektroniskt om kreditbeslutet till den sökande.

Kredittagaren är under hela avtalsperioden skyldig att lämna den information till Kreditgivaren som Kreditgivaren efterfrågar. Information som efterfrågas kan till exempel vara lönespecifikation eller kontoutdrag. För det fall efterfrågad information inte lämnas kan kreditgivaren komma att förhindra framtida utbetalningar av krediten.

4. Kredit och Kreditgräns

Beviljad Kredit är en s.k. revolverande kontokredit med rätt för Kredittagaren att tills vidare fritt utnyttja ett kreditutrymme om högst 30 000 kronor. Kreditgränsen är lägst 1 000 kr och högst 30 000 kr. Beviljad Kreditgräns kan höjas efter ny ansökan och särskild kreditprövning.

När Kredittagaren begär ett uttag d. v.s. att ett belopp inom Kreditutrymmet uttages, eller utnyttjas genom överföring till kunds föranmälda bankkonto, minskar Kreditutrymmet med motsvarande belopp. Kreditgivaren har rätt vid kredittagarens begäran om uttag utföra en förnyad kreditprövning. När Kredittagaren amorterar eller återbetalar Krediten med ett belopp ökar kreditutrymmet med motsvarande belopp.

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att omedelbart sänka, begränsa eller säga upp outnyttjad eller amorterad del av kreditutrymmet. Om så sker ska Kredittagaren omedelbart underrättas om ändringen samt skälen därtill.

5. Återbetalning och delbetalning

Kreditgivaren skickar ut en månadsavi/faktura varje månad per e-post, utom i de fall Kredittagaren valt att få månadsavin/fakturan per post. Även om månadsavin/fakturan inte har erhållits ligger skyldighet hos Kredittagaren att betala förfallna månadsavier/fakturor. Månadsavier/fakturor finns även tillgängliga på Mina sidor. Återbetalningarna/delbetalningarna inklusive ränta och kostnader ska vara Kreditgivaren tillhanda på angivet bankgiro eller plusgirokonto senast på förfallodagen på respektive månadsavi/faktura. Av månadsavierna framgår lägsta belopp att betala. Kredittagaren väljer själv betalning av lägsta beloppet eller ett högre belopp. Det lägsta beloppet bestäms utifrån total skuld och kan ses av bilagan ”Lägsta belopp att betala”. Det belopp som återbetalas består av amorteringsdel och räntedel. Om utestående utnyttjat kreditbelopp inklusive ränta och avgifter understiger lägsta beloppet, uppgår återbetalningsbeloppet till utestående kreditsaldo inklusive avgifter och räntor att betala vid förfallodagen.

Betalningen sker i första hand genom autogiro enligt punkt 12 i dessa villkor.

Kredittagaren kan när som helst betala hela kreditbeloppet till Kreditgivaren utan att det tillkommer någon extra kostnad utöver upplupna räntor och avgifter. Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

6. Betalningsfri månad

När Kredittagaren gjort fyra (4) korrekta avbetalningar (i tid) i följd är Kredittagaren berättigad till två (2) betalningsfria månader per tolvmånadersperiod förutsatt att Kredittagaren fortsätter att erlägga varje betalning i tid. Dock kan två betalningsfria perioder aldrig vara i följd samt att det måste ha gått en ny period av fyra (4) inbetalningar i följd i tid. Under betalningsfri månad debiteras lånet ränta och avgifter enligt ordinarie villkor vilka läggs till skulden.

Vid utnyttjande av betalningsfri månad har Kreditgivaren rätt att antingen förändra storleken på kommande månadsbetalningar eller att förändra återbetalningstiden.
Vid beviljande av en betalningsfri månad gäller den betalningsfria månaden kommande avisering.

7. Kreditränta och avgifter

Kredittagaren skall i samband med återbetalning eller delbetalning enligt punkt 5 ovan, betala upplupna räntor och avgifter vilka kapitaliseras månadsvis. Räntan beräknas efter en årlig räntesats på vid var tid utnyttjad kredit. Kreditgivaren äger rätt att med omedelbar verkan ändra räntesatsen i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Kreditgivaren är skyldig att tillämpa motsvarande förändringar av räntesats även till Kredittagarens förmån. Förändringar av räntesatsen meddelas Kredittagaren via e-post, Mina sidor eller hemsidan, senast när förändringen träder i kraft. Vid ränteändringar beräknar Kreditgivaren räntan efter den nya räntesatsen från dagen för ränteändringens ikraftträdande. För kreditens ränta och för kreditens effektiva ränta hänvisas till Kreditavtalet. Den effektiva räntan är beräknad enligt konsumentverkets riktlinjer.

I samband med återbetalning eller delbetalning är Kredittagaren utöver ränta skyldig att betala särskilda avgifter till Kreditgivaren som ersättning för de kostnader Kreditgivaren har för Krediten. De särskilda avgifter som från tid till annan gäller finns angivna på hemsidan samt kreditavtalet. Avgifterna skall betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Kreditgivaren får när som helst under avtalstiden besluta om att tillämpa eller höja avgifter i den mån Kreditgivarens kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka har ökat. Förändringar av avgifter meddelas Kredittagaren via e-post, Mina sidor samt på hemsidan senast när förändringen träder i kraft.

8. Räntor och avgifter vid bristande betalning

Vid försenad, bristande eller utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att påföra krediten dröjsmålsränta från förfallodagen till dess Kreditgivaren erhåller full betalning. Dröjsmålsräntan är f.n. 40 procentenheter i tillägg till referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) per år, samt lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter tillkommer, f.n. 60 kr resp. 180 kr. Försenade, bristande eller uteblivna betalningar kan innebära allvarliga konsekvenser för Kredittagaren och påverka bl.a. kreditvärdighet, nya uttag mm. Överlämnas Krediten för indrivning till kronofogdemyndigheten eller inkasso tillkommer ytterligare lagstadgade avgifter.

9. Avbrytande av rätt att utnyttja krediten, sänkt kreditgräns

Kreditgivaren har rätt att avbryta rätten att utnyttja krediten eller sänka Kreditutrymmet om något av följande uppstår:

 1. Kredittagaren har inte fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal eller i övrigt mot kreditgivarens varumärken eller koncernbolag
 2. Kredittagaren har lämnat felaktig information i samband med ansökan om Kredit eller underlåter att lämna efterfrågad information under Kreditens löptid enligt punkt tre fjärde stycket
 3. Kredittagarens förutsättningar har förändrats sedan Kreditens beviljande
 4. Kredittagaren har missbrukat krediten
 5. Om det finns skälig anledning att anta att kredittagaren inte kommer fullgöra sina betalningsförpliktelser
 6. Kredittagaren uppfyller inte kraven vid en förnyad kreditprövning

För det fall Kreditgivaren avbryter rätten (spärr av uttag) att nyttja Krediten eller sänker Kreditutrymmet enligt ovan ska detta meddelas Kredittagaren omedelbart med skälen till åtgärden.

10. Kreditens löptid

Kreditavtalet gäller tills vidare. Kredittagaren äger när som helst rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan. Vid parts uppsägning skall oreglerat skuldsaldo (inklusive upplupna räntor och avgifter) slut regleras senast vid Kreditavtalets upphörandedag. Kreditgivaren har rätt att säga upp Kreditavtalet genom kommunikation och meddelande till Kredittagaren, uppsägningstiden är två månader och Kreditavtalet upphör att gälla när uppsägningstiden har löpt ut.

Om Kredittagaren avlider, försätts i konkurs eller förordnas förvaltare, enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, upphör Kreditavtalet med omedelbar verkan varvid villkoren i Kreditavtalet i tillämpliga delar skall gälla så länge skuld kvarstår.

11. Betalningsplan och kontoutdrag

Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Betalningsplanen upprättas för det utgående saldot och tillämpliga räntor och avgifter vid den tidpunkt Kredittagaren kontaktar Kreditgivaren.

Kredittagaren har även möjlighet att via Mina sidor eller via kontakt med Kreditgivaren få information om aktuellt skuldsaldo, transaktioner, upplupna räntor och avgifter, aktuellt amorteringsbelopp samt förfallodag.

12. Autogiro

Kredittagarens betalning av Kredit skall ske genom autogiro. Kreditgivaren genom Riverty Sweden AB debiterar Kredittagarens konto med lägsta belopp att betala på i månadsavi/faktura aviserad förfallodag. Om förfallodagen infaller på en helgdag görs uttag nästkommande bankdag. Täckningskontroll görs bankdagen innan förfallodagen. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av gjorda uttag eller särskilt avisera dessa. Kredittagaren förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast dagen före förfallodagen.

Har autogiro inte kunnat anslutas, ansvarar Kredittagaren själv för inbetalning av lägsta belopp.

Kredittagaren (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

13. Uppsägning av Kredit till betalning i förtid

Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

 1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen;
 2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter;
 3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen; eller
 4. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt a), b) eller c) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra (4) veckor från det att Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren till handa. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt a), b) eller c) är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar de belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Kredittagaren vid uppsägning enligt d) genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Om Kredittagaren tidigare med stöd av dessa bestämmelser befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid är Kredittagaren ej berättigad att vidta nämnda åtgärder för att förhindra förtidsbetalning.

14. Ändring av Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller till dess Kreditgivaren meddelat annat. Kreditgivaren äger rätt att meddela ändringar via brev, e-post, sms, Mina sidor eller på hemsidan. Villkorsändringar av väsentlig betydelse skall meddelas senast 14 dagar innan de ändrade villkoren träder i kraft. Om Kredittagaren ej godtar ändringen äger Kredittagaren rätt att säga upp Krediten med omedelbar verkan varvid Krediten i sin helhet förfaller till betalning. Om uppsägning/slutreglering sker först efter att de ändrade villkoren trätt i kraft skall de ändrade villkoren äga tillämpning på Krediten till dess den slutreglerats av Kredittagaren.

15. Kredittagarens meddelandeplikt

Kredittagaren ansvarar även för att de angivna uppgifterna lämnat till Kredittagaren är korrekta. Kredittagaren ska omedelbart skriftligen underrätta Kreditgivaren vid ändring av namn, adress, e-postadress eller andra nödvändiga kontaktuppgifter. Kredittagaren svarar för konsekvenserna av att sådan information inte lämnats. Kreditgivaren utför endast namn- och/eller adressändringar där de av Kredittagaren lämnade uppgifterna överensstämmer med information inhämtat från datoriserat personregister. Kredittagaren är skyldig att på begäran informera Kreditgivaren om ekonomiska och andra omständigheter som inverkar på skuldförhållandet och som kan anses väsentliga för detta avtal.

16. Behandling av personuppgifter och uppgiftslämnande

Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med Kreditgivarens data och integritets-policy som du kan finna på Kreditgivarens hemsida.

17. Missbruk

Allt missbruk och obehörigt handlande anmäls av Kreditgivaren, även försök till missbruk eller obehörigt handlande anmäls. Kreditgivaren kan komma att registrera uppgifter i ett särskilt register vid eftersatt återbetalning, åsidosatt sina skyldighet gentemot Kreditgivaren eller om krediter beviljats på oriktiga förutsättningar. Kreditgivaren har rätt att polisanmäla missbruk, bedrägerier och/eller bedrägeriförsök.

18. Överlåtelse av Kreditavtalet

Kreditgivaren äger rätt att överlåta eller pantsätta fordringar samt överlåta Kreditavtalet – tillsammans med skuldsaldo och kreditdata utan att i förväg inhämta Kredittagarens godkännande. Kredittagaren äger ej rätt att överlåta Krediten till annan utan Kreditgivarens skriftliga medgivande.

19. Begränsning av Kreditgivarens ansvar

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför Kreditgivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Kreditgivaren att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört.

20. Ångerrätt och reklamation

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt konsumentkreditlagen, dock tidigast räknat från den dag denna information om avtalsvillkor och förhandsinformation erhållits. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas till Kreditgivaren. Eventuellt utnyttjad kredit ska återbetalas senast inom 30 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks. Kredittagaren är skyldig att betala kreditränta från den tidpunkt Kredittagaren fick tillgång till krediten till dess krediten återbetalats till fullo.

Reklamation mot fel i finansiell tjänst skall ske till Kreditgivaren utan onödigt dröjsmål från det att Kredittagaren fått kännedom om felet och senast 13 månader efter debiteringsdagen. I annat fall förlorar Kredittagaren rätten att åberopa felet. Kredittagaren är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Kreditgivaren behöver för sin utredning. Om utredningen visar att återbetalning ska ske åligger det Kreditgivaren att omedelbart betala tillbaka beloppet till Kredittagaren och i tillämpliga fall återställa den debiterade kreditens saldo till den som skulle ha förelegat om det reklamerade felet aldrig ägt rum.

21. Erbjudanden och kampanjer

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att avsluta en pågående kampanj eller ett erbjudande i förtid utan att behöva ange orsak till Kredittagaren. Rabatter, erbjudanden eller kampanjer gäller ej vid nyttjande av ångerrätt, lösen i förtid eller uppsägelse.

22. Tvist och klagomål

Om Kredittagaren reklamerat hos Kreditgivaren men inte godtar Kreditgivarens bedömning kan Kredittagaren skriftligen vända sig till Kreditgivarens klagomålsansvarig. Kredittagaren kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för kostnadsfri prövning av eventuell tvist. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 08-225 800, lämnar avgiftsfri vägledning. Svensk lag ska tillämpas på detta Kreditavtal.

Lägsta belopp att betala

Total skuldLägsta belopp att betala
0 – 5 000250 kr
5 001 – 10 000500 kr
10 001 – 15 000700 kr
15 001 – 20 000900 kr
20 001 – 30 0001 400 kr
30 001 – 40 0001 600 kr
40 001 – 50 0001 900 kr
50 001 –2 300 kr